CodeNix

692378482

codenix.sv

admin@codenix.net

Шпаргалка по MySQL

Опубліковано: Категорія: БД Переглядів: 1761

бд mysql

Робота з базами даних

 • Створити базу даних: CREATE DATABASE example;
 • Створити базу даних з заданим кодуванням: CREATE DATABASE example COLLATE utf8_general_ci;
 • Створити базу даних, якщо вона не існує: CREATE DATABASE IF NOT EXISTS example;
 • Видалити базу даних: DROP DATABASE example;
 • Видалити базу даних, якщо вона існує: DROP DATABASE IF EXISTS example;
 • Показати список баз даних: SHOW DATABASES;
 • Перейти до бази даних: USE example;

Робота з таблицями

 • Створити таблицю:
 • CREATE TABLE example (
    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
    name VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '', 
    cash FLOAT NOT NULL DEFAULT 0, 
    PRIMARY KEY(id) 
  );
 • Переглянути структуру таблиці: DESCRIBE example;
 • Створити таблицю на основі структури іншої таблиці: CREATE TABLE example2 LIKE example;
 • Створити таблицю на основі запиту: CREATE TABLE example2 SELECT * FROM example;
 • Видалити таблицю: DROP TABLE example;
 • Видалити таблицю, якщо вона існує: DROP TABLE IF EXISTS example;
 • Створити тимчасову таблицю на основі запиту: CREATE TEMPORARY TABLE example2 SELECT * FROM example;
 • Видалити тимчасову таблицю: DROP TEMPORARY TABLE example;
 • Модифікація структури таблиці

 • Видалення стовбця: ALTER TABLE example DROP COLUMN cash;
 • Зміна типу стовбця: ALTER TABLE example MODIFY name CHAR(10);
 • Зміна назви стовбця: ALTER TABLE example CHANGE name newname CHAR(30);
 • Додавання стовбця: ALTER TABLE example ADD COLUMN cash FLOAT NOT NULL DEFAULT 0;

Індекси, ключі та унікальні значення

 • Створити індекс: CREATE INDEX iname ON example (name);
 • Видалити індекс: DROP INDEX iname ON example;
 • Створити унікальне значення при створенні таблиці: CONSTRAINT cname UNIQUE KEY(name)
 • Створити первинний ключ при створенні таблиці: PRIMARY KEY (id)
 • Створити зовнішній ключ при створенні таблиці: FOREIGN KEY (example_id) REFERENCES example (id)
 • Створити індекс при створенні таблиці: INDEX iname (name)

Додавання, видалення, редагування записів у таблицях

 • Додавання запису: INSERT INTO example VALUE (NULL, 'value1', 12,3);
 • Завантаження з файлу: LOAD DATA INFILE 'data.txt' INTO TABLE example FIELDS TERMINATED BY '\t' LINES TERMINATED BY '\n';
 • Видалення запису: DELETE FROM example WHERE id = 1;
 • Редагування запису: UPDATE example SET name = 'newValue' WHERE id = 1;

Вибірка даних з таблиці

 • Вибрати всі стовбці: SELECT * FROM example;
 • Вибрати один стовбець: SELECT name FROM example;
 • Вибрати два рядки: SELECT * FROM example LIMIT 2
 • Вибрати два рядки починаючи з другої позиції: SELECT * FROM example LIMIT 2,2;
 • Вибрати дані де id > 3: SELECT * FROM example WHERE id > 3;
 • Вибрати дані, де name = 'value': SELECT * FROM example WHERE name = 'value';
 • Вибрати дані, де id > 3 і id < 6: SELECT * FROM example WHERE id BETWEEN 3 AND 6;
 • Вибрати дані,де cash містить 55: SELECT * FROM example WHERE cash LIKE '%55%';

Агрегування

 • Сума рядків: SELECT SUM(cash) FROM example;
 • Кількість рядків: SELECT COUNT(cash) FROM example;
 • Кількість унікальних рядків: SELECT COUNT(DISTINCT name) FROM example;
 • Конкатенація рядків: SELECT GROUP_CONCAT(name) FROM example;
 • Мінімальне значення: SELECT MIN(cash) FROM example;
 • Максимальне значення: SELECT MAX(cash) FROM example;
 • Вивести суму поля cash згруповану за полем  name: SELECT name, SUM(cash) FROM example GROUP BY name;

Керування користувачами

 • Створити користувача:
  CREATE USER 'test@localhost';
  SET PASSWORD FOR 'test@localhost' = PASSWORD('password'); 

  або

  CREATE USER 'test2@%' IDENTIFIED BY 'password';
  SELECT user, host FROM mysql.user;
 • Редагувати користувача:
  USE mysql;
  UPDATE user set password = PASSWORD('123456') WHERE user = 'test';
 • Добавити права: GRANT SELECT, UPDATE, DELETE ON sbase.* TO 'test@localhost';
 • Добавити всі права: GRANT ALL PRIVILEGES ON sbase.* TO 'test@localhost';
 • Видалити права: REVOKE DELETE ON sbase.* FROM 'test@localhost';
 • Видалити всі права: REVOKE ALL PRIVILEGES ON sbase.* FROM 'test@localhost';

Транзакції

 • Початок блоку транзакції: START TRANSACTION або BEGIN
 • Збереження змін: COMMIT
 • Відміна змін: ROLLBACK

Коментарі